top of page
photo-1529511582893-2d7e684dd128.jpeg

- ЗАЕМ-

ЗДРУЖЕНИЕ НА АГРОЕКОНОМИСТИТЕ НА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ЗА НАС

Здружението на агроекономистите на Република Северна Македонија (ЗАЕМ) е
здружение на граѓани – агроекономисти, формирано со слободно здружување на
граѓаните, заради остварување и усогласување на своите професионални, научни и
социјални интереси и заради вршење дејности и активности со цел обединување и организирање на своите членови за проблемите поврзани со економиката во агрокомплексот.

photo-1500937386664-56d1dfef3854.jpeg

Од неговото формирање во 1997 година до денес, граѓаните се здружуваат во ЗАЕМ заради остварување на поширок заеднички интерес, а тоа е развој на одржливо земјоделство и рурални средини во Република Северна Македонија.

bottom of page