top of page
konferencii

Меѓународни конференции

ЗАЕМ традиционално организира конференции со меѓународно учество, со цел да се промовираат истражувачки новини во областа на агроекономиката и руралниот развој.

12th International Conference of Association of Agricultural Economists of the Republic of Macedonia ‘Changes & Challenges in South East European Agricultural Economics’, Ohrid, 01 June 2019. Прочитај повеќе > 

11th International Conference of Association of Agricultural Economists of the Republic of Macedonia, covered within ISAF 2017 - 3rd International Symposium for Agriculture and Food, Ohrid, 18-20 October 2017. Прочитај повеќе > 

10th International Conference of Association of Agricultural Economists of the Republic of Macedonia ‘Policy and economics for sustainable agricultural and rural development’, Ohrid, 12-14 May 2016. Прочитај повеќе > 

9th International Conference of Association of Agricultural Economists of the Republic of Macedonia ‘The Role of Agricultural Economic Sciences in Agriculture and Rural Development in the Balkan Countries’, Ohrid, 24-25 April 2014 <линк до документ ‘Proceedings od 9th Conference’>

ЕААЕ семинари

Врз основа на искуството и традицијата, ЗAEM го докажа својот кредибилитет да организира меѓународен семинар во рамките на Европската асоцијација на агроекономистите (EAAE, European Association of Agricultural Economists). Семинарот се одржа во 2012 година, со голем број на учесници од земјата и Западен Балкан, како и од земјите на ЕУ. Истакнати професори земаа учество како пленарни говорници.

132nd Seminar of the European Association of Agricultural Economists (EAAE Seminar), ‘Is transition really over?’, Skopje, 25-27 October 2012. Прочитај повеќе >

Форуми и јавни дебати

ЗАЕМ организираше меѓународен форум за рурален развој којшто ги здружи истражувачите од Југоисточна Европа за дискусија околу најновите методи и истражувања од областа на руралниот развој, општествените науки, земјоделството и соодветните политики, а истакнати имиња од истражувачката заедница на ЕУ ја зголемија вредноста на одржаниот форум. Форумот даде основа за воспоставување на Мрежа на истражувачи во областа на руралниот развој.

The Rural Development Forum, Skopje, 17-18 November 2016. Прочитај повеќе > 

RRPP Round Table, 16 June 2015. Прочитај повеќе >

Курсеви и работилници

ЗАЕМ активно организира и учествува на работилници, тренинзи и курсеви. 

 

Листа на спроведени обуки од страна на членовите на ЗАЕМ (селектирани):

 • Обука на жени-претприемачи за планирање на бизнис, август 2020, Преспа, Финансиран од: CNVP Macedonia

 • Обука на жени-претприемачи за маркетинг, август 2020, Преспа, Финансиран од: CNVP Macedonia

 • Обука на жени-претприемачи за принципи на задругарство, август 2020, Преспа, Финансиран од: CNVP Macedonia

 • Обука на жени-претприемачи за финансиски аспекти и планирање на проекти, август 2020, Преспа, Финансиран од: CNVP Macedonia

 • Обука на млади фармери и жени од рурални средини за планирање на бизнис, маркетинг и сметководство, Гостивар, август-септември 2014, Финансиран од: ФФРМ

 • Обука на проценители на средства во земјоделството, Скопје, 2014, Финансиран од: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Листа на организирани обуки од страна на членовите на ЗАЕМ (селектирани):

 • Обука за економетрија за академскиот кадар на Институтот за агроекономика на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје при УКИМ во Скопје: Анализа на временски серии и панел податоци во Eviews. (Предавач: Доц. д-р Драган Тевдовски, Економски факултет, УКИМ), Скопје, 29-31 мај 2012

 • Обука за економетрија за академскиот кадар на Институтот за агроекономика на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје при УКИМ во Скопје: Регресиска анализа – Теорија и апликативност (Предавач: Проф. др Ивс Сури (Yves Surry), Катедра за економија, Шведски земјоделски универзитет (Swedish University of Agricultural Sciences - SLU, Скопје, 17-20 април 2012

 • Обука за економетрија за академскиот кадар на Институтот за агроекономика на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје при УКИМ во Скопје: Регресиска анализа во SPSS (Предавач: Доц. д-р Драган Тевдовски, Економски факултет, УКИМ), Скопје, 6-9 април 2012.

 • Обука за академскиот кадар на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје при УКИМ во Скопје: Конструктивно порамнување: Алатка за подобрување на предавањето и учењето (Предавач: Натали Јелинек (Natalie Jellinek), SLU Uppsala), Скопје, 21 септември 2010

 • Обука за академскиот кадар на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје при УКИМ во Скопје: Академско пишување (Предавач: Софија Андонова, Доктор на науки), Скопје, 15-26 јуни 2009

forumi
seminari
rabotilnici
bottom of page