Основна активност на ЗАЕМ вклучува традиционално одржување на Конференција со меѓународно учество на две години, на којашто се опфаќаат различни теми од областа на економиката во земјоделството, руралниот развој, ресурсите и животната средина, храната и потрошувачите, агробизнисот и сл.

 

Други активности вклучуваат организирање на форуми, семинари  и работилници, како и спроведување обуки и научни и стручни истражувања. ЗАЕМ учествува во бројни национални, регионални и меѓународни проекти, студии, анкети и сл.