top of page

Основна активност на ЗАЕМ вклучува традиционално одржување на Конференција со меѓународно учество на две години, на којашто се опфаќаат различни теми од областа на економиката во земјоделството, руралниот развој, ресурсите и животната средина, храната и потрошувачите, агробизнисот и сл.

 

Други активности вклучуваат организирање на форуми, семинари  и работилници, како и спроведување обуки и научни и стручни истражувања. ЗАЕМ учествува во бројни национални, регионални и меѓународни проекти, студии, анкети и сл.

bottom of page