top of page

Извршен Одбор

Dragan.png

Функција: Претседател

Име и Презиме: Проф. д-р Драган Ѓошевски

CV>

ivana.png

Функција: Генерален Секретар

Име и Презиме: Проф. д-р Ивана Јанеска-Стаменковска

CV>

Ana.png

Функција: Благајник

Име и Презиме: Проф. д-р Ана Симоновска

CV>

Nenad.png

Функција: Член

Име и Презиме: Проф. д-р Ненад Георгиев

CV>

александра.png

Функција: Член

Име и Презиме: Проф. д-р Александра Мартиновска-Стојческа

CV>

Надзорен Одбор

драги.png

Функција: Член

Име и Презиме: Проф. д-р Драги Димитриевски

CV>

емељ.png

Функција: Член

Име и Презиме: Проф. д-р Емељ Туна

CV>

RE.jpg

Функција: Член

Име и Презиме: Проф. д-р Ристо Еленов

CV>

Активни членови

јован.png

Функција: Член

Име и Презиме: Проф. д-р Јован Аждерски

CV>

ana2.png

Функција: Член

Име и Презиме: Проф. д-р Ана Котевска

CV>

марина.png

Функција: Член

Име и Презиме: Проф. д-р Марина Нацка

CV>

Собрание

Собранието на ЗАЕМ го сочинуваат сите негови членови.

Собранието се состанува најмалку еднаш годишно.

Седниците на собранието ги свикува претседателот на Собранието. Седница може да свика и Извршниот одбор на ЗАЕМ или со писмено барање на една третина од вкупниот број членови на Собранието. Седница на собранието може да се свика и по предлог на Надзорниот одбор.

Начинот на свикување на седниците на Собранието се определува со Деловникот за работа на Собранието.

Собранието по правило одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните.

bottom of page