Извршен Одбор

Dragan.png

Функција: Претседател

Име и Презиме: Проф. д-р Драган Ѓошевски

CV>

ivana.png

Функција: Генерален Секретар

Име и Презиме: Проф. д-р Ивана Јанеска-Стаменковска

CV>

Ana.png

Функција: Благајник

Име и Презиме: Проф. д-р Ана Симоновска

CV>

Nenad.png

Функција: Член

Име и Презиме: Проф. д-р Ненад Георгиев

CV>

александра.png

Функција: Член

Име и Презиме: Проф. д-р Александра Мартиновска-Стојческа

CV>

Надзорен Одбор

драги.png
емељ.png

Функција: Член

Име и Презиме: Проф. д-р Драги Димитриевски

CV>

Функција: Член

Име и Презиме: Проф. д-р Емељ Туна

CV>

Функција: Член

Име и Презиме: Проф. д-р Ристо Еленов

CV>

Активни членови

јован.png

Функција: Член

Име и Презиме: Проф. д-р Јован Аждерски

CV>

ana2.png

Функција: Член

Име и Презиме: Проф. д-р Ана Котевска

CV>

марина.png

Функција: Член

Име и Презиме: Проф. д-р Марина Нацка

CV>

Собрание

Собранието на ЗАЕМ го сочинуваат сите негови членови.

Собранието се состанува најмалку еднаш годишно.

Седниците на собранието ги свикува претседателот на Собранието. Седница може да свика и Извршниот одбор на ЗАЕМ или со писмено барање на една третина од вкупниот број членови на Собранието. Седница на собранието може да се свика и по предлог на Надзорниот одбор.

Начинот на свикување на седниците на Собранието се определува со Деловникот за работа на Собранието.

Собранието по правило одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните.