top of page

Придобивките од членувањето во ЗАЕМ се следните:

  • Членувањето во ЗАЕМ им овозможува на своите членови да се поврзат, обединат и организираат, со цел да делуваат по одредени прашања од областа на економиката во агрокомплексот, за успешен развој на агроекономската наука, практиката и образованието;

  • Членувањето во ЗАЕМ им овозможува на своите членови да учествуваат на конференциите и другите настани што ги организира ЗАЕМ.

  • Членовите на ЗАЕМ добиваат информации за идни настани и новости што се од интерес на агроекономистите и

  • Членовите на ЗАЕМ може да дополнуваат новости за настани што се организираат надвор од активноста на ЗАЕМ со цел да допрат до масовна публика на агроекономистите во земјата и пошироко.

Членови на ЗАЕМ се претставници од:

  • Академската заедница;

  • Невладиниот сектор;

  • Владините институции и

  • Приватниот сектор.

bottom of page