top of page

Research, innovation and technology transfer in the agri-food sector in the Western Balkan Countries: Phase II

Финансиран од: the Secretariat of the Regional Rural Development Standing Working Group in South-Eastern Europe (SWG), Joint Research Centre of EU (JRC) and the European Commission.


Краток опис: Идентификување на потребите, капацитетите и недостатокот одистражување, иновации и трансфер на технологија во земјоделско- прехранбената индустрија во Република Северна Македонија, да се придонесе кон подобрување на состојбата и да се истражат можности за учество на истражувачите и мрежите на Европски проекти и мрежи (како Хоризон Европа и КОСТ)


Датуми: октомври 2020 – октомври 2021

bottom of page