top of page

Labour costing analysis for producing fresh organic products in Green Economy Sector of IME programme

Финансиран од: the Swiss Contact Swiss Foundation for Technical Cooperation


Краток опис: Основна цел е да се препознае што е сработено за да се обезбеди додадена вредност кај фармерите во насока на воведување на органско производство, со развој на метод за калкулација на трудот и другите суровини во органското производство, во согласност со целите на проектот IME, категоризирање на реперен показател на ниво на преработувачка индустрија, посебно нагласувајќи го влијанието на креирање на работни места.


Датуми: декември 2016 – февруари 2017

bottom of page