top of page

The Impact of Socio-Economic Structure of Rural Population on Success of Rural Development Policy

Финансиран од: the Regional Research Promotion Programme in Western Balkan Countries, Swiss Agency for Development and Cooperation


Краток опис: Поддршка на социо-економскиот развој во руралните средини со разбирање на мотивациските фактори зад активностите на земјоделските производители и нивните мрежи.


Датуми: јули 2014 – јуни 2015

bottom of page