top of page

Expertise for preparation of National Strategy on Agriculture and Rural Development (NSARD) 2014-2020

Финансиран од: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)


Краток опис: Експертиза за подготовка на Националната стратегија за земјоделство и рурален развој (НСЗРР) за периодот 2014-2020, со цел подобрување на ефикасноста и конкурентноста на македонското земјоделство и прехранбените производи, како и за намалување на руралната сиромаштија.


Датуми: ноември 2013 – март 2014

bottom of page