top of page

Strengthening capacity on strategic and policy planning of Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy (MAFWE)

Финансиран од: AgBiz – USAID


Краток опис: Асистенција на кабинетот на министерот и релевантните одделенија да развијат стратегиски документи и на тој начин да создадат солидна основа за зголемена конкурентност на вредносните синџири. ЗАЕМ беше вклучен во изработка на национална стратегија, закони и регулативи, како и обуки за интеграција на македонскиот земјоделски сектор со ЕУ.


Датуми: октомври 2011 – април 2013

bottom of page