top of page

Development and implementation of capacity development programme for the members of the newly established legal entity in Prespa area-North Macedonia

Финансиран од: CNVP Foundation


Краток опис: Основната цел е да се спроведе оцена на потребите за обука, како и да се спроведе обука на членови на ново-основан правен субјект во Преспанскиот регион за подобрување на човечките капацитети и да се асистира во изработка на оперативен план за правниот субјект.


Датуми: јануари 2020 – декември 2020

bottom of page