top of page

Study on the research, innovation and technology transfer capacities and on the recent agricultural policy developments in the context of the EU approximation process in the pre-accession countries

Финансиран од: the Secretariat of the Regional Rural Development Standing Working Group in South-Eastern Europe (SWG), Joint Research Centre of EU (JRC) and the European Commission.


Краток опис: Да се анализира развојот на земјоделството во Република Северна Македонија и да се оцени состојбата во однос на истражувањето, иновациите и трансферот на технологија во земјоделско-прехранбениот сектор во земјава.


Датуми: неомври 2019 – септември 2020

bottom of page