top of page

Labour Costing Analysis in the Conventional Agriculture Sector in Macedonia

Финансиран од: Paladium International LLC, (IME)


Краток опис: Основната цел е да се изврши анализа на трошоците на трудот во производството и преработката на овошје и зеленчук, како и да се идентификуваат реперни показатели. Специфичната цел е да се спроведе
истражување за вредноста на релевантните показатели и множители за калкулација на влијанието од интервенцијата преку проектот IME во конвенционалното земјоделско производство со фокус на потсекторите
овоштарство, градинарство и производство на вино.


Датуми: декември 2019 – јануари 2020

bottom of page