top of page

Network aspects of the relations and information channels among the actors in the supply chain for organic products

Финансиран од: the Swiss Contact Swiss Foundation for Technical Cooperation


Краток опис: Мапирање на ширење на информацијата низ мрежите во однос на органското производство и дистрибутивните канали, односно: 1) На хоризонтално ниво – одлука на фармерите да се вклучат во органско
производство или да го конвертираат конвенционалното во органско производство, 2) На вертикално ниво – информацијата низ вредносниот синџир на органското производство (трговци и дистрибутери).


Датуми: јануари 2018 – март 2018

bottom of page