top of page

Conservation of Biodiversity in Mountain Grazing Areas of Shara

Партнер со: Milieukontakt Macedonia (MKM) and Public Enterprise on Pastures (PEP)

Финансиран од: UNDP CO


Краток опис: Целта на проектот е да се обнови биодиверзитетот на пасиштата на Шар Планина и да се генерираат нови вработувања и можности. Потцелите на проектот се: 1) зајакнување на капацитетот за одржливо управување на пасиштата, 2) демонстрирање на ефекти од конзервацијата на биодиверзитетот на пасиштата со примена на одржливи практики, 3) воспоставување на пазари за локални производи и подобрување на животот на локалното население, 4) подигнување на свеста за конзервација на биодиверзитетот преку одржливо управување на пасиштата и развој на екотуризам/агротуризам.


Датуми: мај 2018 – септември 2019

bottom of page