top of page

Impact Assessment of selected IME programme interventions in the Green Economy Sector

Финансиран од: the Swiss Contact Swiss Foundation for Technical Cooperation


Краток опис: Подготовка на извештај за оцена на влијанието на проектот IME поради нивната интервенција во органското производство, во насока на оценка на креирани работни места во секторот, подобрување на приходот и сл.


Датуми: декември 2018 – март 2019

bottom of page