top of page

Impact Assessment Report on IME’s Interventions: on beneficiary level and market level

Финансиран од: the Swiss Contact Swiss Foundation for Technical Cooperation


Краток опис: Извештајот за проценка на влијанието вклучуваше различни задачи, вклучително и канцелариско истражување за состојбата на органското земјоделство во РМ и спроведување на анкета наменета за органските земјоделски производители и трговците. Финалниот извештај вклучуваше анализа за влијанието на интервенциите на ИМЕ, оценети на две нивоа: а) ниво на корисник - органски производители и б) пазарно ниво - трговци со органски производи.


Датуми: октомври 2017 – март 2018

bottom of page