top of page

Network aspects of the relations and information channels among the actors in the supply chain for organic products

Финансиран од: the Swiss Contact Swiss Foundation for Technical Cooperation


Краток опис: Мапирање на информација за дифузија/идентификување на информациските мрежи во врска со органското производство и каналите за дистрибуција, на пример: i) Хоризонтално ниво - одлуката на фармерот да се вклучи во органското земјоделство или да го пренесе конвенционалното производство во органски; ii) Вертикално ниво - информации обезбедени од дистрибутивните и трговските партнери во синџирот на органски вредности.


Датуми: јануари 2017 – март 2017

bottom of page